de Kamer, Inc., gevestigd aan Zandheuvel 52B 4901HW Oosterhout, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

http://dekamer.eu/
Zandheuvel 52B
4901HW Oosterhout
Tel: 06 112 176 24
JM van der Linden is de Functionaris Gegevensbescherming van de Kamer, Zij is te bereiken via Jeannine@dekamer.eu

Persoonsgegevens die wij verwerken

de Kamer verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Locatiegegevens in geval van elektronische tekening van overeenkomsten op afstand
 • Lijst met contactgegevens van de klant via gebruik van management systeem
 • Internetbrowser en apparaat type in geval van elektronische tekening van overeenkomsten op afstand
 • Bankrekeningnummer in verband met betaling en/of automatische incasso

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

de Kamer kan vragen om de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou om te verwerken:

 • strafrechtelijk verleden
 • kredietwaardigheidscheck

Bij de Kamer is het mogelijk om achteraf te betalen voor de producten die je koopt. Om dit mogelijk te maken en jou en onszelf te beschermen tegen misbruik, laten we jouw kredietwaardigheid toetsen. Dit doen wij door zelf de noodzakelijke persoonsgegevens (naam en/of KvK nummer bedrijf of naam en geboortedatum voor personen) te verstrekken aan een kredietwaardigheidsbeoordelaar [Creditsafe], die deze gegevens alleen voor dit doel mag gebruiken.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

de Kamer verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling indien je coworker wordt
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren
 • de Kamer verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte of ons compliance met de wet- en regelgeving zoals de WWFT

Geautomatiseerde besluitvorming

de Kamer neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Geen besluit wordt gemaakt zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van de Kamer) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

de Kamer bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij bewaren de persoonsgegevens 5 jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden

de Kamer verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. de Kamer blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

de Kamer gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.

Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door de Kamer en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar Jeannine@dekamer.eu.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

de Kamer wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

de Kamer neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via Jeannine@dekamer.eu