Hybrid Work and the Need for Coworking Spaces

Hybrid Work and the Need for Coworking Spaces HEADER

This blog was first published on Smart WP

According to a McKinsey study on what employees are saying about the future of remote work , 52% of employees surveyed prefer a flexible or hybrid work environment. Nearly 30% of the employees stated that they would likely switch jobs if asked to return to a fully on-site model. 

 

It is safe to say that hybrid working in the post-COVID scene is the preferred way of working. According to this report, businesses run the risk of losing around 30% of their employees should they return to a fully on-site model. 

 

It is also true that some people find it difficult to work from home for reasons like home chores or children distracting them, and that some simply don’t have the set up to work comfortably. Should your employees then be allowed but not required to work from the office everyday? Do they even want to work from the office everyday? 

 

Coworking solves the problem of hybrid work for both the employees and the company. It allows for people to make use of an office on an irregular basis, and provides them with a space where they can have flexibility and even the chance to network and meet new people. 

 

Coworking spaces are also usually closer to home, meaning that they travel shorter distances which has other benefits like a lower carbon footprint, less stress and less time spent commuting to the office. 

 

The advantages of a coworking space are endless, here are some of the reasons why hybrid working for employees works better in coworking spaces.

 

Coworking offers flexibility 

When employees make use of coworking spaces, they are met with flexibility. They can usually choose to make use of the coworking space at any time of the day. No one will be checking in on them wanting to know why they are only arriving at the office after working hours start (no matter if they have already been working since 4am). 

 

The same goes for when they leave the coworking space. No one checks up on the hours they have worked at the space. This allows employees to be able to come and go as they please, and even slip away earlier to pick up their children if need be.  

 

Coworking creates networking opportunities

Coworking spaces are known for their networking opportunities. Coworkers are able to see the work that others are doing, and can decide to partner up, share information or assist with challenges others might sit with. 

 

Networking is a great opportunity, not just for the employee but for the business. It is an easy way to gain new clients or cooperate with businesses in the same industry. 

 

burnout lessons

Another added benefit of employees making use of coworking spaces is that they are less likely to burn out. This is important because there are studies, like the Microsoft study, indicating that people are more likely to burn out while working from home. 

 

When employees work from home they tend to start working earlier and stop working later than they would’ve when working from the office. They also take fewer breaks due to a number of reasons, like the lack of coworkers distracting them, or a fear of their breaks being seen as slacking. 

 

Coworking spaces alleviate this problem because they create a sense of office lifestyle. Employees need to go to and from the coworking space, and tend to take more breaks as needed because of the other people also taking breaks. All of this adds up and less the risk of burnout in employees. 

 

Companies can rent/own smaller buildings 

If companies make use of the hybrid work model, it means that they have fewer employees in the office during the day. For instance, if a company has 100 employees, less than 20% of these employees will be at the office at any given moment. 

 

This means that businesses don’t have a need for large office spaces anymore and can make use of smaller offices. Whether they rent or own property, smaller offices can save them some money that can be injected into the business in other ways. 

 

The upside of smaller offices is lower maintenance costs, which also contributes to the total saving a business can make annually. 

 

Businesses can turn their office space into coworking spaces 

If a business has already purchased or rented a large building and cannot get rid of it, there is also the option of operating it as a coworking space. 

 

Instead, businesses can look at teaming up with a coworking space operator to operate the office as a coworking space to ensure that some revenue is recuperated. This allows for a return on investment and also ensures that the space does not go to waste (which also less the carbon footprint of the business). 

 

Coworking spaces are many things, good for the environment, a networking source, and community driven. Yet, they also contribute to the health of the employees and a business. 

 

The McKinsey report states that: “A hybrid model can help organizations make the most of talent wherever it resides, lower costs, and strengthen organizational performance.” So, next time your employees vote for a hybrid model, don’t take it as them being lazy or unproductive, simply see it as an investment into your business. 

Hybride werk en de behoefte aan coworking ruimtes 

Uit een onderzoek van McKinsey rond de mening van werknemers over de toekomst van werken op afstand, gaf 52% van de ondervraagde werknemers de voorkeur aan een flexibele of hybride werkomgeving. Bijna 30% van de werknemers verklaarde dat ze waarschijnlijk van baan zouden veranderen als er op aangedrongen werd terug te keren naar een volledig on-site model.  

 

Men kan er dus van uit gaan dat er in de post-COVID tijd voorkeur gegeven word aan een hybride manier van werken. Volgens dit rapport lopen bedrijven het risico ongeveer 30% van hun werknemers kwijt te zijn als ze zouden terugkeren naar een volledig on-site model.  

 

Het is ook zo dat sommige mensen het moeilijk vinden om vanuit huis te werken om redenen huishoudelijke klusjes of kinderen die hen afleiden, terwijl sommigen gewoon niet thuis zodanig ingericht zijn om comfortabel te kunnen werken. Moeten je medewerkers dan wel, maar niet verplicht, elke dag op kantoor werken? Willen ze wel elke dag op kantoor werken?

 

Coworking lost het probleem van hybride werken op voor zowel de werknemer als het bedrijf. Het stelt mensen in staat om op onregelmatige basis gebruik te maken van een kantoor en biedt hen een ruimte waar ze flexibiliteit kunnen hebben en zelfs de kans krijgen om te netwerken en nieuwe mensen te ontmoeten.  

 

Coworking ruimtes zijn meestal ook dichter bij huis, en dat betekent dat mensen kortere afstanden afleggen. Dit houdt weer andere voordelen in, zoals een lagere ecologische voetafdruk, minder stress en minder tijd om naar het kantoor te pendelen.  

 

De voordelen van een coworking ruimte zijn eindeloos, maar hier zijn enkele van de redenen waarom hybride werken voor werknemers in coworking ruimtes beter werkt.

 

Coworking biedt flexibiliteit

Wanneer werknemers gebruik maken van coworking ruimtes, worden ze met flexibiliteit begroet. Ze kunnen er meestal op elk moment van de dag voor kiezen om gebruik te maken van de coworking ruimte. Niemand zal bij hen inchecken en willen weten waarom ze pas na het begin van de werkuren op kantoor aankomen (ongeacht of ze al sinds 4 uur ’s ochtends aan het werk zijn). 

 

Hetzelfde geldt voor wanneer ze de coworking ruimte verlaten. Niemand controleert de uren die ze in de ruimte hebben gewerkt. Hierdoor kunnen medewerkers komen en gaan wanneer ze willen, en zelfs eerder wegglippen om hun kinderen op te halen als dat nodig is. 

 

Coworking creëert netwerkmogelijkheden

Coworking ruimtes staan ​​bekend om hun netwerkmogelijkheden. Coworkers kunnen zien wat de ander aan het doen is en kunnen dan besluiten om samen te gaan werken, informatie te delen of te helpen bij uitdagingen waarmee anderen misschien mee worstelen. 

 

Netwerken is een geweldige kans, niet alleen voor de werknemer, maar ook voor het bedrijf. Het is een makkelijke manier om nieuwe klanten te werven of samen te werken met bedrijven in dezelfde branche.

 

Coworking vermindert burn-out

Een ander bijkomend voordeel van werknemers die gebruik maken van coworking ruimtes is dat ze minder snel een burn-out krijgen. Dit is belangrijk omdat er onderzoeken zijn, zoals het Microsoft-onderzoek, waaruit blijkt dat mensen een grotere kans hebben op een burn-out tijdens het thuiswerken. 

 

Wanneer werknemers vanuit huis werken, hebben ze de neiging om eerder te beginnen met werken en later te stoppen dan wanneer ze op kantoor zouden werken. Ze nemen ook minder pauzes vanwege een aantal redenen, zoals het gebrek aan collega’s die hen afleiden, of de angst dat hun pauzes als luieren worden beschouwd. 

 

Coworking ruimtes verlichten dit probleem omdat ze een gevoel van kantoor levensstijl creëren. Werknemers moeten van en naar de coworking ruimte gaan en hebben de neiging om meer pauzes te nemen als dat nodig is, omdat andere mensen in de ruimte ook pauzes nemen. Dit alles samengeteld vermindert het risico op burn-out bij werknemers.

 

Bedrijven kunnen kleinere gebouwen huren/bezitten

Als bedrijven gebruik maken van het hybride werkmodel, betekent dit dat ze overdag minder medewerkers op kantoor hebben. Als een bedrijf bijvoorbeeld 100 werknemers heeft, is op elk moment minder dan 20% van deze werknemers op kantoor. 

 

Dit betekent dat bedrijven geen behoefte meer hebben aan grote kantoorruimtes en gebruik kunnen maken van kleinere kantoren. Of ze nu onroerend goed huren of bezitten, kleinere kantoren kunnen hen wat geld besparen dat op andere manieren in het bedrijf kan worden gebruikt. 

 

Het voordeel van kleinere kantoren zijn lagere onderhoudskosten, wat ook bijdraagt ​​aan de totale besparing die een bedrijf jaarlijks kan maken. 

 

Bedrijven kunnen van hun kantoorruimte coworking ruimtes maken

Als een bedrijf al een groot pand heeft gekocht of gehuurd en er niet vanaf kan komen, is er ook de mogelijkheid om het als coworking ruimte te exploiteren. 

 

Bedrijven kunnen dan overwegen om samen te werken met een coworking ruimte-operator om het kantoor als coworking ruimte te exploiteren om ervoor te zorgen dat een deel van de inkomsten wordt gerecupereerd. Dit zorgt voor een rendement op de investering en zorgt er ook voor dat de ruimte niet ongebruikt blijft (wat ook de ecologische voetafdruk van het bedrijf verkleint). 

 

Coworking ruimtes zijn veel dingen: goed voor het milieu, een netwerkbron en community-gedreven. Toch dragen ze ook bij aan de gezondheid van de medewerkers en een bedrijf. 

 

Het McKinsey-rapport constateert: “Een hybride model kan organisaties helpen het meeste uit hun talent te halen, waar het zich ook bevindt, de kosten te verlagen en de prestaties van de organisatie te versterken.” Dus de volgende keer wanneer je werknemers voor een hybride model stemmen, vat het dan niet op als lui of onproductief, maar beschouw het gewoon als een investering in je bedrijf.

Hybride werk en de behoefte aan coworking ruimtes 

Uit een onderzoek van McKinsey rond de mening van werknemers over de toekomst van werken op afstand, gaf 52% van de ondervraagde werknemers de voorkeur aan een flexibele of hybride werkomgeving. Bijna 30% van de werknemers verklaarde dat ze waarschijnlijk van baan zouden veranderen als er op aangedrongen werd terug te keren naar een volledig on-site model.  

 

Men kan er dus van uit gaan dat er in de post-COVID tijd voorkeur gegeven word aan een hybride manier van werken. Volgens dit rapport lopen bedrijven het risico ongeveer 30% van hun werknemers kwijt te zijn als ze zouden terugkeren naar een volledig on-site model.  

 

Het is ook zo dat sommige mensen het moeilijk vinden om vanuit huis te werken om redenen huishoudelijke klusjes of kinderen die hen afleiden, terwijl sommigen gewoon niet thuis zodanig ingericht zijn om comfortabel te kunnen werken. Moeten je medewerkers dan wel, maar niet verplicht, elke dag op kantoor werken? Willen ze wel elke dag op kantoor werken?

 

Coworking lost het probleem van hybride werken op voor zowel de werknemer als het bedrijf. Het stelt mensen in staat om op onregelmatige basis gebruik te maken van een kantoor en biedt hen een ruimte waar ze flexibiliteit kunnen hebben en zelfs de kans krijgen om te netwerken en nieuwe mensen te ontmoeten.  

 

Coworking ruimtes zijn meestal ook dichter bij huis, en dat betekent dat mensen kortere afstanden afleggen. Dit houdt weer andere voordelen in, zoals een lagere ecologische voetafdruk, minder stress en minder tijd om naar het kantoor te pendelen.  

 

De voordelen van een coworking ruimte zijn eindeloos, maar hier zijn enkele van de redenen waarom hybride werken voor werknemers in coworking ruimtes beter werkt.

 

Coworking biedt flexibiliteit

Wanneer werknemers gebruik maken van coworking ruimtes, worden ze met flexibiliteit begroet. Ze kunnen er meestal op elk moment van de dag voor kiezen om gebruik te maken van de coworking ruimte. Niemand zal bij hen inchecken en willen weten waarom ze pas na het begin van de werkuren op kantoor aankomen (ongeacht of ze al sinds 4 uur ’s ochtends aan het werk zijn). 

 

Hetzelfde geldt voor wanneer ze de coworking ruimte verlaten. Niemand controleert de uren die ze in de ruimte hebben gewerkt. Hierdoor kunnen medewerkers komen en gaan wanneer ze willen, en zelfs eerder wegglippen om hun kinderen op te halen als dat nodig is. 

 

Coworking creëert netwerkmogelijkheden

Coworking ruimtes staan ​​bekend om hun netwerkmogelijkheden. Coworkers kunnen zien wat de ander aan het doen is en kunnen dan besluiten om samen te gaan werken, informatie te delen of te helpen bij uitdagingen waarmee anderen misschien mee worstelen. 

 

Netwerken is een geweldige kans, niet alleen voor de werknemer, maar ook voor het bedrijf. Het is een makkelijke manier om nieuwe klanten te werven of samen te werken met bedrijven in dezelfde branche.

 

Coworking vermindert burn-out

Een ander bijkomend voordeel van werknemers die gebruik maken van coworking ruimtes is dat ze minder snel een burn-out krijgen. Dit is belangrijk omdat er onderzoeken zijn, zoals het Microsoft-onderzoek, waaruit blijkt dat mensen een grotere kans hebben op een burn-out tijdens het thuiswerken. 

 

Wanneer werknemers vanuit huis werken, hebben ze de neiging om eerder te beginnen met werken en later te stoppen dan wanneer ze op kantoor zouden werken. Ze nemen ook minder pauzes vanwege een aantal redenen, zoals het gebrek aan collega’s die hen afleiden, of de angst dat hun pauzes als luieren worden beschouwd. 

 

Coworking ruimtes verlichten dit probleem omdat ze een gevoel van kantoor levensstijl creëren. Werknemers moeten van en naar de coworking ruimte gaan en hebben de neiging om meer pauzes te nemen als dat nodig is, omdat andere mensen in de ruimte ook pauzes nemen. Dit alles samengeteld vermindert het risico op burn-out bij werknemers.

 

Bedrijven kunnen kleinere gebouwen huren/bezitten

Als bedrijven gebruik maken van het hybride werkmodel, betekent dit dat ze overdag minder medewerkers op kantoor hebben. Als een bedrijf bijvoorbeeld 100 werknemers heeft, is op elk moment minder dan 20% van deze werknemers op kantoor. 

 

Dit betekent dat bedrijven geen behoefte meer hebben aan grote kantoorruimtes en gebruik kunnen maken van kleinere kantoren. Of ze nu onroerend goed huren of bezitten, kleinere kantoren kunnen hen wat geld besparen dat op andere manieren in het bedrijf kan worden gebruikt. 

 

Het voordeel van kleinere kantoren zijn lagere onderhoudskosten, wat ook bijdraagt ​​aan de totale besparing die een bedrijf jaarlijks kan maken. 

 

Bedrijven kunnen van hun kantoorruimte coworking ruimtes maken

Als een bedrijf al een groot pand heeft gekocht of gehuurd en er niet vanaf kan komen, is er ook de mogelijkheid om het als coworking ruimte te exploiteren. 

 

Bedrijven kunnen dan overwegen om samen te werken met een coworking ruimte-operator om het kantoor als coworking ruimte te exploiteren om ervoor te zorgen dat een deel van de inkomsten wordt gerecupereerd. Dit zorgt voor een rendement op de investering en zorgt er ook voor dat de ruimte niet ongebruikt blijft (wat ook de ecologische voetafdruk van het bedrijf verkleint). 

 

Coworking ruimtes zijn veel dingen: goed voor het milieu, een netwerkbron en community-gedreven. Toch dragen ze ook bij aan de gezondheid van de medewerkers en een bedrijf. 

 

Het McKinsey-rapport constateert: “Een hybride model kan organisaties helpen het meeste uit hun talent te halen, waar het zich ook bevindt, de kosten te verlagen en de prestaties van de organisatie te versterken.” Dus de volgende keer wanneer je werknemers voor een hybride model stemmen, vat het dan niet op als lui of onproductief, maar beschouw het gewoon als een investering in je bedrijf.

 

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.