This blog was first published in Dutch on Smart WP

All over Europe, real estate is becoming increasingly expensive with every year that passes. In 2021 alone, the European Union’s property values increased by an average of 10% compared to 2020. As time passes, real estate will become a luxury that only the super-rich can afford. 

 

Through the years, education has been a sector that has always relied on large buildings to host students and the classes that they attend daily. However, during the pandemic, it has become evident that real estate is not all that necessary for students’ success. 

 

Additionally, technology moves rapidly, and therefore the education system cannot keep up with it. As a result, when we realise technology is out of date, it is often too late, as approving educational budgets can take up to a year. 

 

The question is, are we educating our youth to be up to date with technology for the future? 

 

There is one training facility that is challenging the idea of real estate and is instead moving towards classes in the metaverse. Kofi Oppong, the founder of Urban MBA, together with Blenderstreet, has created a competition for people to design the classroom of the future.

 

Urban MBA focuses on developing enterprise skill sets to equip marginalised and disengaged young adults to be resilient in times of personal turmoil and while building a business.

 

Urban MBA is a registered non-profit organisation. They provide enterprise programmes and best-of-breed business courses aimed at helping young people develop their ideas and start their own sustainable commercial and social businesses.

 

Are we really setting up our children for success? 

 

Kofi is dedicated to creating youth who are able to succeed in a society where technology changes rapidly and without warning. But do European schools have the same goals? 

 

According to Kofi, there is already a massive gap between technology within schools and the technology the industry uses. On top of that, he explains that the education system will never be able to catch up. 

 

This gap is due to the time it takes for budgets to be approved and implemented. “By the time the technology has been updated, it is already outdated,” explains Kofi. 

 

So, wouldn’t a school or classroom in the metaverse be more feasible? 

 

Kofi explains that physical buildings for schools will always be part of society, but moving more engaging classes into the metaverse can keep children entertained, intrigued, and even more willing to learn. 

 

“It will also be quicker to update,” says Kofi. “It allows us to have an annual review and see which technologies are still up to date, which technologies do we need to update, and which technologies do we leave behind.” 

 

How the idea started

 

When setting up Urban MBA, Kofi was already aware of the challenges he would face if he depended on the schooling system. These challenges made him decide to stay independent of the schooling system as this would allow him to update the technology faster. 

 

Recently Urban MBA was awarded office space by the Hackney mayor’s office. Kofi has major plans for the location. One of them is to create an education hub with a special focus on technology. This is to enable teaching and introducing Urban MBA students to the different technologies they might face in the working environment. 

 

As technology advanced during the process of obtaining the space, Kofi fell in love with the idea of having a classroom in the metaverse. After many hours of research and weighing up the pros and cons, Kofi knew this was precisely what Urban MBA needed. 

 

This is where the idea for the competition grew. “So what we wanted to do was come up with some great ideas or renderings of what a future school would look like,” explains Kofi. 

 

Urban MBA will use the winner of the competition’s creation as a template for the metaverse classroom they are planning on building. 

 

To make Urban MBA a school of the future, they need to get people to understand what technology is, how fast it advances, and the advantages it brings. 

 

Blenderstreet is assisting Urban MBA with the metaverse course by running the 3D design part of the course content. The competition hosted by Urban MBA and Blenderstraat has been created with two goals in mind: 

 

  1. It gives people an example of a 3D space. So when they complete the course, they will be shown the works entered into the competition. The course students will also be judging the pieces and deciding who wins. Their design will then be used as a template for the design of the future Urban MBA metaverse classroom. 

 

  1. It gives them a very clear idea of what Urban MBA wants and can include in the space in the future. This then makes it easier to find partners to make it all happen. 

 

Overall the competition will bring many advantages to both Urban MBA and the students. 

 

The metaverse and more interactive lessons 

 

The metaverse allows for not only better technology but also more interactive lessons. “Imagine that you are in Kenya and you can sit in the grass right next to a lion – that is what teaching in the metaverse is like,” explains Kofi. 

 

It allows children and students to experience history, geography, and tourism in a more realistic way. It is an interactive and fun way to learn, says Kofi. 

 

The interactive lessons will also ensure that students pay closer attention to lessons and might even capture their short attention spans quick enough to keep them captivated. 

 

Studying and learning also becomes more fun as students will have more visual aids and perhaps what feels like physical examples right in front of them. 

 

There are many more advantages that the metaverse brings to education besides steering away from owning real estate. It provides many opportunities that did not exist five years ago. Keep a close eye on what this technology can bring to society and our future; you might be surprised.

 

 

Vastgoed en onderwijs: de toekomst ligt in het metaversum

Vastgoed wordt elk jaar alleen maar duurder. Alleen al in 2021 is het vastgoed tarief van de Europese Unie met gemiddeld 10% gestegen ten opzichte van 2020. Naarmate de tijd verstrijkt, wordt onroerend goed een luxe die alleen de superrijken zich kunnen veroorloven.

 

Door de jaren heen is het onderwijs een sector geweest die altijd op grote gebouwen moest vertrouwen om studenten en hun dagelijkse lessen te huisvesten. Maar tijdens de pandemie is het duidelijk geworden dat onroerend goed niet het enige is dat nodig is voor het succes van studenten.

 

Bovendien ontwikkelt zich de technologie razendsnel en daarom kan het onderwijssysteem het niet bijbenen. Dit leidt ertoe dat op het moment dat wij ons realiseren dat de technologie verouderd is, het vaak al te laat is. Dit komt omdat het goedkeuren van onderwijsbudgetten tot een jaar kan duren.

 

De vraag is dus: maken we onze jeugd klaar om op de hoogte te zijn van de technologie van de toekomst?

 

Er bestaat een trainingsfaciliteit die het idee van onroerend goed uitdaagt en is daarom eerder ermee bezig om colleges in het metaversum aan te bieden. Kofi Oppong, oprichter van Urban MBA, heeft samen met Blenderstreet een wedstrijd aangemaakt waarbij mensen het klaslokaal van de toekomst moeten ontwerpen.

 

Urban MBA richt zich op het ontwikkelen van zakelijke vaardigheden om gemarginaliseerde en niet-betrokken jonge volwassenen uit te rusten om veerkrachtig te kunnen zijn in tijden van persoonlijke onrust tijdens het opbouwen van een bedrijf.

 

Urban MBA is een geregistreerde non-profitorganisatie. Zie bieden onderneming programma’s en best-of-breed bedrijfscursussen die erop gericht zijn jonge mensen te helpen hun ideeën te ontwikkelen en hun eigen duurzame commerciële en sociale ondernemingen te starten.

 

Maken we onze kinderen echt klaar voor succes?

Kofi zet zich met toewijding in om jongeren op te leiden dat ze kunnen slagen in een samenleving waar technologie snel en zonder waarschuwing verandert. Maar hebben Europese scholen dezelfde doelen?

 

Volgens Kofi is er al een enorme kloof tussen technologie binnen scholen en de technologie die de industrie gebruikt. Bovendien, legt hij uit, zal het onderwijssysteem de achterstand nooit kunnen inhalen.

 

Deze kloof is te wijten aan de tijd die nodig is om de begrotingen goed te keuren en dan uit te voeren. “Tegen de tijd dat de technologie is bijgewerkt, is deze al verouderd,” legt Kofi uit.

 

Dus, zou een school of klaslokaal in het metaversum niet meer haalbaar zijn?

Kofi legt uit dat fysieke gebouwen altijd deel uit zullen maken van de samenleving maar dat het verplaatsen van meer boeiende klassen naar het metaversum kinderen goed kan bezig houden, ze intrigeren en zelfs meer bereid maken om te leren.

 

“Het zal ook veel sneller zijn om te updaten,” zegt Kofi. “Het stelt ons in staat om jaarlijks te evalueren welke technologieën nog up-to-date zijn, welke technologieën we moeten updaten en welke technologieën we achter ons laten.”

 

Hoe het idee begon

Kofi was zich al bewust bij het opzetten van Urban MBA van de uitdagingen waarmee hij te maken zou krijgen als hij afhankelijk zou zijn van het onderwijssysteem. Deze uitdagingen deden hem besluiten om onafhankelijk van het onderwijssysteem te blijven, omdat dit hem de ruimte zou geven om de technologie sneller te updaten.

 

Onlangs heeft Urban MBA kantoorruimte gekregen van het kantoor van de burgemeester van Hackney. Voor deze locatie heeft Kofi grootse plannen. Een d’r van is het oprichten van een onderwijs hub met een speciale focus op technologie. Dit is bedoeld om studenten van Urban MBA les te geven en kennis te laten maken met de verschillende technologieën waarmee ze later in de werkomgeving te maken kunnen krijgen.

 

Naarmate de technologie vorderde tijdens het verkrijgen van de ruimte, werd Kofi verliefd op het idee van een klaslokaal in het metaversum. Na vele uren onderzoek en het afwegen van voor- en nadelen wist Kofi precies wat Urban MBA nodig had.

 

Zo kwam het idee voor een wedstrijd. “Wat wij dus wilden doen, was een aantal geweldige ideeën of weergaven werven van hoe een toekomstige school eruit zou zien,” legt Kofi uit.

 

Urban MBA zal de creatie van de winnaar van de wedstrijd gebruiken als sjabloon voor het klaslokaal in het metaversum die ze graag willen gaan bouwen.

 

Om van Urban MBA een school van de toekomst te maken moeten ze mensen laten begrijpen wat technologie is, hoe snel het zich ontwikkelt en de voordelen die het met zich meebrengt.

 

Blenderstreet assisteert Urban MBA met de metaversum-cursus door het 3D-ontwerp gedeelte van de cursusinhoud uit te voeren. De wedstrijd georganiseerd door Urban MBA en Blenderstreet heeft twee doelen voor ogen:

1- Het geeft mensen een voorbeeld van een 3D ruimte. Dus wanneer ze de cursus voltooien, krijgen ze de werken te zijn die bij de wedstrijd zijn ingeschreven. De cursus studenten zullen ook de stukken beoordelen en een winnaar kiezen. Hun ontwerp zal vervolgens as sjabloon gebruikt worden voor het ontwerp van het toekomstige Urban MBA metaversum-klaslokaal.

2- Het geeft ze een duidelijk idee van de behoeften van Urban MBA voor de ruimte in de toekomst en wat in die ruimte opgenomen kan worden. Dit maakt het makkelijker om partners te vinden om de ruimte op te richten en in werking te stellen.

 

Over het algemeen zal de wedstrijd vele voordelen met zich meebrengen voor zowel Urban MBA als de studenten.

 

Het metaversum en meer interactieve lessen

Het metaversum zorgt niet alleen voor betere technologie maar ook voor meer interactieve lessen. “Stel je voor dat je in Kenia bent en je kunt in het gras zitten naast een leeuw – dat is hoe lesgeven in het metaversum is,” legt Kofi uit.

 

Het stelt kinderen en studenten in staat om geschiedenis, aardrijkskunde en toerisme op een meer realistische manier te ervaren. Het is een interactieve en leuke manier om te leren, zegt Kofi.

 

De interactieve lessen zullen er ook voor zorgen dat studenten meer aandacht aan lessen besteden en kan misschien zelfs hun korte aandachtsspanne zodanig boeien dat ze er in de ban van zijn.

 

Studeren en leren worden ook leuker naarmate studenten meer visuele hulpmiddelen hebben en datgene dat misschien aanvoelt als fysieke voorbeelden recht voor hun neus.

 

Natuurlijk zijn er veel meer voordelen die het metaversum het onderwijs biedt naast het wegsturen van het bezit van onroerend goed. Het biedt veel mogelijkheden die vijf jaar geleden nog niet bestonden. Dus goed in de gaten houden wat deze technologie kan brengen voor de samenleving en onze toekomst; je zult misschien verrast zijn.

 

Scroll to Top