Sophie Willemsen, de nieuwe community manager van DeKamer in Oosterhout, is aangesteld om ervoor te zorgen dat er aan alle wensen van haar coworkers wordt voldaan. Als jonge en getalenteerde geest brengt ze een sprankje energie in de cowork ruimte, maar ze zorgt er ook voor dat je je post op tijd ontvangt evenals je administratieve elementen.

Wie is Sophie

Toen Sophie voor het eerst de vacature van community manager bij DeKamer Oosterhout zag, had ze nog nooit van coworking gehoord. Maar bij nader onderzoek vond ze het concept opwindend en een originele benadering tot de manier van werken. 

Haar moeder heeft haar eigen bedrijf en heeft zelf ook nog nooit van coworking gehoord. Zowel Sophie als haar moeder vroegen zich af waarom het concept niet breder bekend en populairder was. 

Sophie groeide op met een vader die altijd in het bedrijfsleven heeft gezeten en ze hoopt om in zijn voetsporen te treden. Momenteel voltooit ze haar laatste jaar van de middelbare school en wilde ze meer praktijkervaring opdoen voordat ze aan haar studie begon.

“Dit is niet mijn enige baan,” zegt Sophie. “Ik werk ook in een supermarkt. Maar ik heb veel vrije tijd en die wilde ik gebruiken om de werkende wereld te leren kennen en ervaring op te doen.” 

Sophie wil een studie International Business Administration afronden. Deze liefde voor zaken en hard werken kwam door het meemaken van hoe haar vader zich in de gelederen een weg baande in een rol die vergelijkbaar is met wat ze ooit hoopt te bereiken. 

“Ik geloof dat ervaring de enige manier is om mijn doelen te bereiken,” legt Sophie uit. 

Sophie hoopt om naast haar studie als community manager bij DeKamer Oosterhout te blijven werken om zo ervaring op te doen.

Hoewel dit niet haar eerste baan is, zal ze als community manager bij DeKamer de gelegenheid krijgen om ervaring in de bedrijfswereld uit de eerste hand op te doen, waarbij ze het luchtig en interessant kan houden. Deze gelegenheid geeft haar ook de kans om te communiceren met anderen die een vergelijkbare opleiding hebben afgerond, een vergelijkbare functie hebben of een eigen bedrijf hebben. 

“Ik heb er zin in om de coworkers te leren kennen,” zegt Sophie. 

Voor haar is het belangrijk om nieuwe contacten te leggen, meer te weten te komen over de zakenwereld en ervoor te zorgen dat er aan alle behoeften van haar coworkers wordt voldaan. Na haar eerste onderzoek naar coworking, werd ze verliefd op het idee en hoopt ze anderen ermee kennis te laten maken.

Wat ze voor de toekomst heeft gepland

Na het afronden van haar studie International Business Administration hoopt ze het bedrijfsleven in te gaan waar ze dan haar kennis goed kan gebruiken. Door ervaring op te doen bij DeKamer kan ze haar kennis vergroten en sneller doorgroeien in het bedrijfsleven. 

Haar leeftijdsgenoten is ze al een stap voor door deze ervaring bij DeKamer op te doen. Door haar vader in de gaten te houden, heeft ze geleerd hoe belangrijk ervaring uit de eerste hand is om meer succes te kunnen behalen in de zakenwereld.

Sophie wil ervoor zorgen dat coworking een deel van haar reis blijft. Voor haar is het concept vooral belangrijk voor startende bedrijven, omdat het hen in staat stelt een kantoorruimte te gebruiken zonder de volledige huur te betalen.

“Coworking is belangrijk voor ondernemers, werknemers en freelancers,” legt Sophie uit, “het helpt hen de bedrijfskosten laag te houden door de behoefte aan huur uit de weg te ruimen.”

Ze zegt ook dat coworking veel problemen waar standaard kantoorruimtes mee te maken hebben zoals conflictsituaties binnen de werkruimte, oplost. Ze legt uit dat coworking veel vrijheid biedt en dat het coworkers in staat stelt te werken zoals het hen het beste uitkomt. 

Momenteel leert Sophie de kneepjes van het vak bij Kamer52, waar ze de post voor coworkers verwerkt (of dat nu digitaal of fysiek is) en waar ze de zorg draagt voor andere administratieve taken voor coworkers.

Ben jij benieuwd of coworking iets voor jou is?

Coworking betekent dat je deel uitmaakt van iets veel groters, namelijk de gedeelde economie. Bij DeKamer delen we in de ware zin van het woord, en daar houden wij van.

We stellen toegang tot middelen en mensen boven eigendom en we hebben gezien dat door te delen we meer samen kunnen doen, er meer overleg is, meer gezamenlijke oplossingen gevonden worden en duurzamere initiatieven tot stand komen die echt impact hebben. Dit betekent ook dat we het met z’n allen samen leuker hebben dan wanneer ieder voor zichzelf aan de slag gaat.

Ons doel is om onze community tot 80-100 leden op elke locatie te laten groeien, zodat we samen meer kunnen doen. Voor elke nieuwe coworker die wordt verwezen, geven we onze leden een maand GRATIS lidmaatschap!  

We zijn er trots op het concept van Open Coworking toe te passen, waarbij vijf waarden voorop staan ​​om het succes en de gelijkheid van al onze leden te waarborgen. Bekijk onze cowork ruimtes en kom even langs om meer te weten te komen over hoe je lid kunt worden van de DeKamer-community.


English

Meet the New Community Manager: Sophie Willemsen

Sophie Willemsen, the new community manager for DeKamer at Oosterhout, has been appointed to ensure that all the needs of the coworkers are met. Her young and talented mind brings a spark of energy to the coworking space, but also ensures that you get your post and admin elements on time.  

Who is Sophie

When Sophie first saw the advert for the position as community manager at DeKamer Oosterhout she had never heard of coworking. But, upon further research, she found the concept to be thrilling and a new way of approaching the way of work. 

Her mother owns her own business, and hasn’t heard of coworking herself. Both Sophie and her mother wondered why the concept wasn’t more widespread and popular. 

Sophie grew up with a father who has always been in the business sector, and she hopes to follow in his footsteps. Currently she is completing her last year of high school and wanted to gain more real-world working experience before starting her degree. 

“This isn’t my only job,” says Sophie “I also work at the grocery store. But I have a lot of free time and I wanted to use my free time to learn about the working world and gain experience.” 

Sophie wants to complete a degree in International Business Administration. She gained this love for business and working from watching her father work his way up the ranks in a role similar to what she hopes to accomplish one day. 

“I believe that experience is the only way I will be able to achieve my goals,” explains Sophie. 

Sophie hopes to continue working as community manager at DeKamer Oosterhout while completing her degree as a way to continue gaining experience. 

Though not her first job, being the community manager at DeKamer will allow her to get first-hand experience into the corporate world, by keeping it light and interesting. This opportunity will also allow her the chance to interact with others who have completed similar degrees, are in similar positions, or have their own businesses. 

“I look forward to getting to know the coworkers,” Sophie says. 

To her it is important to create new connections, learn about the corporate world, and ensure that all of the needs of the coworkers are met. After her initial research about coworking, she fell in love with the idea and hopes to be able to introduce others to coworking. 

What she has planned for the future

After completing her degree in International Business Administration, she hopes to enter the corporate world where she can put her knowledge to good use. Gaining experience at DeKamer allows her to further her knowledge and climb the corporate ranks faster. 

Through gaining this experience at DeKamer, she is already one step ahead of her peers. Keeping an eye on her father has taught her the importance of first-hand experience to be more successful in the corporate world. 

Sophie wants to ensure that coworking stays a part of her journey. To her the concept is especially important for companies just starting out as it allows them to make use of an office space without paying full rent. 

“Coworking is important to business owners, employees and freelancers,” explains Sophie “it helps them to keep operating costs down by eliminating the need for rent.” 

She also says that coworking solves many problems that standard office spaces face, like conflict within the workspace. She explains that coworking offers a lot of freedom and that it can allow coworkers to work the way they want. 

Currently Sophie is learning the ropes in Kamer52, processing the post for coworkers (whether that is digitally or physically) and other administrative duties for them. 

Are you wondering if coworking is for you? 

Coworking means you are part of something much bigger, the shared economy. At DeKamer we share in the real sense of what it means, and we love it. 

We put access to resources and people above ownership and we’ve seen that sharing leads to doing more together, more consultation, more joint solutions, and more sustainable initiatives that make real impact. Meaning that we all have a better time together instead of just each of us for ourselves. 

Our goal is to grow the community to 80-100 members at each location, so that together we can do more. For every new coworker referred, we give our members one month FREE membership!We are proud to apply the concept of Open Coworking, in which five values ​​are paramount to ensuring the success and equality of all our members. Look at our coworking spaces and feel free to visit one to learn more about being a DeKamer community member.

Scroll to Top